1. Informacje ogólne:
  Jako wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś s.c. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „Kancelarią) przykładamy ogromną wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osób korzystających z naszych usług, odwiedzających prowadzone przez nas strony internetowe oraz wszelkie media społecznościowe. Dokładamy wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej, jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić Twoją prywatność.

  Przygotowaliśmy dla Ciebie niniejszą politykę prywatności, aby w prosty i przystępny sposób wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”).

  W Polityce znajdziesz informacje o celach, rodzaju, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kancelarię oraz o Twoich prawach i sposobach ich wykonywania.

  Administrator Danych:
  Administratorami (zwanymi dalej: „Współadministratorami”) Twoich Danych osobowych są wspólnicy naszej Kancelarii, tj. Jowita Kania-Stachura NIP: 9441744556, Agnieszka Grabowska-Toś NIP: 6772065014 oraz Jakub Stachura NIP: 9441779891, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przywołanej wyżej spółki cywilnej Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś s.c. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-513 Kraków) przy ulicy Smolki 5 lok. 103B, NIP: 6751299959.
 2. Definicje pojęć.

  Strona Internetowa: każda strona internetowa, której operatorem jest Kancelaria, dostępna pod adresem internetowym: prawodlamanagera.pl
  Media społecznościowe: wszelkie media społecznościowe prowadzone w Internecie przez Kancelarię, np. Instagram, konto w serwisie Facebook, konto w serwisie LinkedIn.
  Użytkownik: osoba fizyczna, przeglądająca i korzystająca ze Strony Internetowej oraz Mediów społecznościowych, wysyłająca wiadomości kierowane do Kancelarii, odbierająca newsletter lub komentująca posty za pośrednictwem Mediów społecznościowych, w wyniku czego dochodzi do udostępnienia jej Danych osobowych Współadministratorom.
  Dane osobowe: dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO udostępnione Współadministratorom przez Użytkownika, takie jak (w minimalnym zakresie) adres e-mail Użytkownika oraz inne, dodatkowe Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika z jego własnej inicjatywy, najczęściej jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer IP.
  Profilowanie: oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
  Transfer: oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego (poza obszar EOG) lub organizacji międzynarodowej.
  Procesorzy: podmioty za pośrednictwem, których Współadmistratorzy przetwarzają Dane osobowe.
  Klient: Użytkownik lub inna osoba fizyczna, która nawiązała kontakt z Kancelarią celem uzyskania pomocy prawnej, której dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy łączącej Klienta z Kancelarią.
 3. Zakres i sposób pozyskiwania Danych osobowych.
  1) Współadmistratorzy wchodzą w posiadanie TwoichDanych osobowych zawsze wtedy, gdy nawiązujesz kontakt z Kancelarią, w szczególności:
  a) gdy kontaktujesz się z nami przez Media społecznościowe (profil Facebook, Instagram, LinkedIn);
  b) gdy komentujesz artykuły umieszczone w Mediach Społecznościowych lub na Stronie Internetowej;
  c) gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo, korzystając z informacji o Kancelarii zamieszczonych na Stronie Internetowej lub w Mediach społecznościowych;
  d) gdy zasubskrybujesz newsletter, wyrażając tym samym zgodę na otrzymywanie na swoją skrzynkę mailowa powiadomień lub artykułów przygotowanych przez wspólników lub pracowników Kancelarii.
  2) Kontaktując się z Kancelarią, będziesz poproszony wyłącznie o podanie Danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Twoje Dane osobowe będą w takiej sytuacji przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia Twojej prośby;
  3) W celu otrzymania prowadzonego przez Kancelarię newsletteru niezbędne jest podanie przez Ciebie wyłącznie Twojego adresu mailowego;
  4) W przypadku skorzystania ze świadczonych przez Kancelarię usług pomocy prawnej zbierane są Twoje Dane osobowe konieczne dla zawarcia oraz realizacji usługi. Zakres tych danych zależy każdorazowo od rodzaju umowy, jej skali, charakteru i innych czynników, o których zostaniesz każdorazowo poinformowany.
 4. Cele i podstawa przetwarzania Danych osobowych.
  1. Współadmistratorzy przetwarzają Twoje Dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w następujących celach:
   a) w celu wysyłania Ci newsletteru;
   b) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane Kancelarii mailowo lub telefonicznie pytania.

   Informujemy jednocześnie, że wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne i już sama Twoja inicjatywa polegająca na nawiązaniu kontaktu z Kancelarią lub zapisaniu się do newsletteru jest traktowana jako wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich Danych osobowych w celu wysyłania prowadzonego przez Kancelarię newsletteru lub udzielnie odpowiedzi na zadane pytanie.
  2. Współadmistratorzy przetwarzają Twoje Dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:
   a) w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
   b) w celu kontaktu z Tobą przy wykorzystaniu jednej z dróg kontaktu (mailowo, albo telefonicznie) i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie;
   c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
   d) w celach analitycznych (prowadzenia statystyk w celu zwiększenia efektywności Strony Internetowej oraz Mediów społecznościowych);
  3. Współadmistratorzy przetwarzają Twoje Dane osobowe na również w celu:
   a) zawarcia, realizacji i wykonania łączącej Cię z Kancelarią umowy, której jesteś stroną, lub celem podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   b) prowadzenia rozliczeń i wystawiania faktur (w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Współadministratorach w związku z przepisami prawa tj. ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. W każdej chwili przysługuje Ciprawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 1) powyżej, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  5. Podanie Danych określonych w pkt 1) ma charakter dobrowolny, aczkolwiek bez ich podania niestety nie będziesz mógł skontaktować się z Kancelarią.
 5. Czas przetwarzania Danych osobowych.
  1. Czas przetwarzania Twoich Danych osobowych uzależniony jest od celu ich pozyskania i przetwarzania:
   a) przetwarzanie Danych na podstawie zgody (pkt 4. 1 powyżej) trwa aż do czasu jej wycofania nie dłużej jednak, iż 6 lat od jej udzielenia;
   b) przetwarzanie Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów (pkt 4. 2 powyżej) odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych;
   c) przetwarzanie Danych osobowych w celu zawarcia, realizacji i wykonania Umowy trwa do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z tejże umowy wynikać, nie krócej jednak niż sześć lat od zakończenia realizacji umowy.
   d) Współadmistratorzy mogą wydłużyć czas przetwarzania Danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.
 6. Twoje uprawnienia:
  1. W związku z faktem przetwarzania Twoich Danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
   a) możesz zażądać informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych osobowych, o tym, które Dane osobowe są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane, jakim celom mają służyć i komu są przekazywane;
   b) przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych oraz żądanie otrzymania ich kopii, jeżeli tylko były przetwarzane w sposób elektroniczny;
   c) przysługuje Ci prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich Danych osobowych;
   d) przysługuje Ci prawo żądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli będą przetwarzane w celu innym niż wskazane powyżej, lub zniknie podstawa do ich dalszego przetwarzania;
   e) przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, jeżeli zajdą okoliczności umożliwiające żądanie usunięcia Danych osobowych, jednakże Współadmistratorzy się na to nie zdecydują;
   f) przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
   g) przysługuje Ci prawo do przenoszenia Danych osobowych;
   h) przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli dostrzegasz, że Współadmistratorzy nieprawidłowo przetwarzają Twoje Dane osobowe (formularz skargi dostępny jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/153).
 7. Odbiorcy Danych osobowych.
  Twoje Dane osobowe mogą zostać przekazane Procesorom – podmiotom przetwarzającym Dane osobowe w imieniu Współadministratorów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Transfer:
  Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane przez do państwa trzeciego (poza EOG).